Avís legal

Titular de la web i dades de contacte

www.amicsdelaneurologia.org és un domini a Internet titularitat de la Fundació Privada AVAN, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.142, amb CIF G-63930499 i domicili social al C. Estrella, 110, 08201 Sabadell.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:
- Per telèfon, trucant al número 93 715 64 85.
- Per correu electrònic, escrivint a fundacio@amicsdelaneurologia.org.

 

Condicions d'ús del web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquest lloc web per part dels amics de la Fundació Privada AVAN i altres usuaris d'Internet. Pel mer ús d'aquest web l'usuari manifesta que accepta sense reserves les presents condicions d'ús.

Fundació Privada AVAN es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés al web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d'ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d'aquest web i les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té finalitat i efectes exclusivament informatius. Fundació Privada AVAN rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts. Igualment, es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los de manera temporal o definitiva.

L'usuari exonera Fundació Privada AVAN de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d'Internet, basada en el concepte d’hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a d'altres webs. Fundació Privada AVAN declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització dels enllaços a altres webs facilitats en aquest web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta web incloent-hi l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Llevat que no s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a Fundació Privada AVAN. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular l'autoria i altres dades identificatives dels drets de Fundació Privada AVAN o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.amicsdelaneurolgia.org és un domini registrat per Fundació Privada AVAN. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de Fundació Privada AVAN de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres col·lectius involucrats o el descrèdit de Fundació Privada AVAN.

 

Aportacions dels usuaris

Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de facin a aquest web implicaran la cessió automàtica del dret d'imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit.

Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn web (per dur a terme les finalitats que van motivar-ne la recollida), així com també l'autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web o de l'activitat desenvolupada per part de Fundació Privada AVAN.