Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube 

Botó Instagram web

 

 

 

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Associació celebrada el dia 4 de maig de 2015, i en compliment del que es disposa en l’article 10è.1 dels seus Estatuts, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el dia 10 de juny de 2015, a les 19:00h, al carrer Estrella, 110, de Sabadell.

  • D’acord amb l’article 11è dels Estatuts, es posarà a disposició dels socis la documentació que es sotmetrà a aprovació. Aquesta informació es podrà obtenir a les nostres oficines, cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea General ordinària i al web de l’entitat www.amicsdelaneurologia.org

ORDRE DEL DIA

1.     Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea general ordinària del 11 de juny de 2014

2.     Informe de Presidència

3.     Altes i baixes de socis

4.     Estat econòmic corresponent a l’exercici de 2014, a l’objecte d’aprovar, si s’escau els respectius comptes de pèrdues i guanys i el balanç de situació, tancats a 31 de desembre de l’exercici indicat

5.     Informe d’activitats de l’associació de 2014

6.     Proposta d’aprovació de la gestió feta per l’òrgan de govern

7.     Pressupost econòmic de l’exercici de 2015, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, els ingressos i despeses del mateix

8.     Proposta d’aprovació del Reglament de Règim Intern

9.     Proposta de modificació de la forma de pagament de la quota de soci

10.  Torn obert de paraules