FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Partirem des de dues premisses molt importants:

  • Tot aprenentatge succeeix al cervell.
  • El cos actua com un receptor d’informació des de tots els sentits i alhora esdevé el vehicle a través del qual s’expressa el coneixement.

La infància és el període més important per establir una bona base i assolir tots els aprenentatges posteriors. Durant els primers anys de vida, el cervell va desenvolupant les eines encarregades del processament de tota la informació, estructurant el seu cervell en circuits cerebrals que li permetran un anàlisi de la informació cada vegada més precís i refinat. És un procés de maduració, en el qual el cervell rep els estímuls del seu ambient (sabors, olors, tacte, sons, imatges) i del seu propi cos (posició, moviment, gana, son, ...), els processa, interpreta, emmagatzema i capacita per poder donar una resposta adequada al seu entorn sempre que sigui necessari.

Des de la 6a setmana de gestació, el fetus ja comença a processar informació i a donar respostes, tot i que la majoria d’elles siguin reflexes. Cal dir que, justament aquestes respostes reflexes seran les precursores dels patrons de moviment més selectius i variables, necessaris pel desenvolupament motriu de l’infant.

El procés continu de processament de la informació i emissió de respostes adequades és la base de l’aprenentatge humà. A través d’assaig-error, repeticions, adquisició d’habilitats, capacitat d’anticipació, planificació i seqüenciació, imaginació, creativitat, ..., l’infant ha de poder comptar amb la suficient motivació i confiança en si mateix per afrontar els reptes que li portaran tant a èxits com a fracassos, guanyant poc a poc la suficient tolerància a la frustració com per perseverar en intens fins poder assolir el seu petit repte, adquirir noves habilitats i continuar avançant en els seus aprenentatges. És a dir, el desenvolupament de l’organització cerebral inclou tant el desenvolupament psicomotriu com l’emocional, estan ambdós en una constant interacció.

El motor de l’aprenentatge en la primera infància és el MOVIMENT basat en la motivació del nen i amb un combustible anomenat sensacions. Aquest moviment (que és el producte final que nosaltres podem observar) l'hem d'entendre com un gran “lego” format per moltes peces amb funcions ben diferenciades i interconnectades. Ara bé, si alguna peça no interacciona amb la que li pertoca, falten connexions entre elles o bé alguna d'aquestes no realitza la seva funció, les alteracions que esdevindran podrien derivar en dificultats d'aprenentatge, de relació amb els demés, de comportament i/o emocionals. La peça més bàsica d'aquesta gran construcció es correspon a la integració de totes les experiències provinents dels sentits. Estem fent referència a la identificació dels estímuls provinents del propi cos (articulacions, músculs i òrgans interns), a les sensacions tàctils rebudes per la pell, a les sensacions de moviment rebudes a l'oïda interna i en altres nuclis específics, al gust, a l'olfacte, a la visió i l'oïda. Si la integració d'aquest conjunt de sensacions és eficient, altres aspectes que precisen més interrelacions es podran desenvolupar de forma òptima. Aspectes com l'esquema corporal, el control corporal, la lateralitat i la planificació motriu. Si continuem amb graus més elevats de complexitat, arribem a aspectes més específics com la coordinació ull-mà, l'adquisició i ús del llenguatge, la coordinació bilateral i la motricitat fina. Que en definitiva dotaran a l'infant dels recursos suficients per afrontar els seus reptes diaris tant a l'escola, com a casa i en totes les seves relacions socials i interaccions amb el seu entorn. Aquesta dotació d'habilitats, a més, li proporcionarà seguretat, autocontrol i confiança en sí mateix.

Des de la teràpia ocupacional treballem amb l’infant, la família i l’escola per millorar la seva participació en les activitats d’autonomia personal, activitats escolars, el joc i les relacions socials.

Sempre que es valori necessari, contribuïm a la maduració del sistema nerviós amb enfocaments com la Integració Sensorial (que treballa amb la capacitat del SN per captar, interpretar, organitzar la informació sensorial i poder emetre respostes adaptatives al context i entorn), facilitem patrons de moviment eficients per realitzar les activitats quotidianes a través de conceptes com Bobath, ... alhora que adaptem activitats i/o entorns a les característiques de cada nen; portant a terme un assessorament personalitzat tant a la família com l’escola.