FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

L'estimulació multi sensorial/basal és una metodologia utilitzada amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat, a través d'estratègies per a treballar les capacitats més bàsiques. Una metodologia que fomenta el descobriment, l'exploració, la interacció i la comunicació en espais que propicien la focalització de l'atenció, el seguiment, la motivació i la relaxació. 

Trobem sis àrees les quals són la base del desenvolupament humà i són les que tenen major prioritat en la intervenció en l'estimulació multi sensorial i basal:

Àrea somàtica: l'estimulació somàtica té com a òrgan perceptiu tot el cos, sobretot a la pell, la qual ens serveix de transmissor de tot tipus de sensacions ben diferents. D'aquesta manera, a través de la pell fem conscients a la persona del seu propi cos.

Àrea vibratòria: l'estimulació vibratòria ens afavoreix la captació de vibracions corporals que es tradueix en una experiència interna.

Àrea vestibular: l'oïda interna assimila part de la informació envers la nostra orientació en l'espai i configura l'equilibri.

Àrea tàctil: fa referència a totes aquelles sensacions tàctils que són percebudes a través de la pell i el moviment, tant siguin passives o actives.

Àrea visual: és el principal sentit de coordinació, ja que la nostra informació sensorial moltes vegades ens entra visualment, d'aquesta manera és un gran canal d'estimulació.

Àrea auditiva: a través d'aquesta àrea podem treballar la capacitat d'escolta i la seva filtració d'informació.

Àrea olfactiva: per a poder treballar com evocador de records o per anticipar activitats

Aquestes són algunes recomanacions per treballar l’estimulació multi sensorial i basal:

-Deixar fora de l'espai on es treballarà les sabates, el mal humor que es pugui portar, actituds negatives…, busquem que aflori el millor que hi ha de nosaltres mateixos per transmetre-ho a l'usuari

-Respirar sent conscients d'això, així estarem més relaxats i en predisposició de relaxar-nos

-Manifestar sempre afecte, respecte i interès cap a la persona amb independència que les seves reaccions siguin observables, nosaltres sabem que s'està enriquint de les experiències que li oferim. 

-Emetre missatges en positiu. 

- Anar nomenant-li sempre a la persona les parts del cos que estiguem treballant, i no oblidar que la comunicació ha d'impregnar totes les activitats integrants de la estimulació basal i sensorial. 

- Cuidar les condicions de l'entorn, lluminositat adequada, música relaxant amb materials  adaptats. 

- Cuidar sempre la postura de la persona, que se senti còmode i relaxat, i davant qualsevol dubte, provar l'activitat abans amb nosaltres mateixos